شما نمی توانید بیش از 25 موضوع انتخاب کنید موضوع می‌بایستی با حروف یا شماره ها شروع شود. و می‌تواند شامل دَش ('-') باشد و طول آن تا 35 کارکتر نیز امکانپذیر است.

142 خطوط
5.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Generated with glade 3.38.2 -->
<interface>
<requires lib="gtk+" version="3.24"/>
<object class="GtkImage" id="InputImg">
<property name="visible">True</property>
<property name="can-focus">False</property>
<property name="icon-name">cancel</property>
</object>
<object class="GtkImage" id="OutputImg">
<property name="visible">True</property>
<property name="can-focus">False</property>
<property name="icon-name">cancel</property>
</object>
<object class="GtkWindow" id="MainWindow">
<property name="can-focus">False</property>
<child>
<!-- n-columns=2 n-rows=4 -->
<object class="GtkGrid">
<property name="visible">True</property>
<property name="can-focus">False</property>
<property name="column-homogeneous">True</property>
<child>
<object class="GtkLabel">
<property name="visible">True</property>
<property name="can-focus">False</property>
<property name="label" translatable="yes">Sink</property>
<attributes>
<attribute name="weight" value="bold"/>
</attributes>
</object>
<packing>
<property name="left-attach">0</property>
<property name="top-attach">0</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="GtkLabel">
<property name="visible">True</property>
<property name="can-focus">False</property>
<property name="label" translatable="yes">Source</property>
<attributes>
<attribute name="weight" value="bold"/>
</attributes>
</object>
<packing>
<property name="left-attach">1</property>
<property name="top-attach">0</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="GtkComboBoxText" id="InputComboBox">
<property name="visible">True</property>
<property name="can-focus">False</property>
<property name="margin-start">5</property>
<property name="margin-end">5</property>
<property name="margin-top">5</property>
<property name="margin-bottom">5</property>
<property name="popup-fixed-width">False</property>
</object>
<packing>
<property name="left-attach">1</property>
<property name="top-attach">3</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="GtkLabel" id="OutputDefault">
<property name="visible">True</property>
<property name="can-focus">False</property>
<property name="hexpand">True</property>
<property name="label" translatable="yes">label</property>
<property name="justify">center</property>
<property name="wrap">True</property>
</object>
<packing>
<property name="left-attach">0</property>
<property name="top-attach">2</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="GtkLabel" id="InputDefault">
<property name="visible">True</property>
<property name="can-focus">False</property>
<property name="hexpand">True</property>
<property name="label" translatable="yes">label</property>
<property name="justify">center</property>
<property name="wrap">True</property>
</object>
<packing>
<property name="left-attach">1</property>
<property name="top-attach">2</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="GtkComboBoxText" id="OutputComboBox">
<property name="visible">True</property>
<property name="can-focus">False</property>
<property name="margin-start">5</property>
<property name="margin-end">5</property>
<property name="margin-top">5</property>
<property name="margin-bottom">5</property>
<property name="popup-fixed-width">False</property>
</object>
<packing>
<property name="left-attach">0</property>
<property name="top-attach">3</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="GtkToggleButton" id="OutputToggle">
<property name="visible">True</property>
<property name="can-focus">True</property>
<property name="receives-default">True</property>
<property name="hexpand">True</property>
<property name="vexpand">True</property>
<property name="image">OutputImg</property>
<property name="relief">none</property>
</object>
<packing>
<property name="left-attach">0</property>
<property name="top-attach">1</property>
</packing>
</child>
<child>
<object class="GtkToggleButton" id="InputToggle">
<property name="visible">True</property>
<property name="can-focus">True</property>
<property name="receives-default">True</property>
<property name="hexpand">True</property>
<property name="vexpand">True</property>
<property name="image">InputImg</property>
<property name="relief">none</property>
</object>
<packing>
<property name="left-attach">1</property>
<property name="top-attach">1</property>
</packing>
</child>
</object>
</child>
</object>
</interface>